HISTORIK I KALLVIK

Fastighetsinköp

Dåvarande Linköping-Skänninge Sparbank köpte omkring 1960 på sparbanksdirektör Stig G:son Bergs initiativ fastigheten Svartmåla 1:11 från den dåvarande ägaren Axel Johansson för att utgöra fritidsanläggning åt de anställda i banken. Fastighetens areal uppgick till drygt 80 ha, varav skogsmarken utgjorde ca 76 ha.

1960-talet

På uppdrag av banken tog Kommunernas Konsultbyrå LBF  i januari 1964 fram ett förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på fastigheten i Kallvik . Den 25 juni 1964 antog Vårdnäs kommunalfullmäktige förslaget till byggnadsplan. Länsstyrelsen fastställde planen den 17 oktober 1964.

Det blev startskottet för en livlig verksamhet i Kallvik för under samma år påbörjades byggnationen av 10 fritidshus åt banken, som stod klara 1965. Åtta hus kom att hyras ut på årsbasis, medan det gick att hyra återstående två hus veckovis. Under dessa tidiga år fram till 1975 tjänstgjorde Åke Johansson som intendent och tillsynsman för fastigheten.

En vattenkälla djupborrades på ängen som vetter mot vägen till Unön nedanför den nuvarande fastigheten S 1:153, varefter ledningar först grävdes upp till vattentornet på högsta punkten i området och sedan fram till flera tomtgränser där vattenposter sattes upp.

Samma år påbörjades även en förbättring av infrastrukturen i övrigt genom bl a vägbyggen. Tidigare hade det bara funnits en enda riktig väg – om än krokig - i området som sträckte sig från vägskälet vid lilla badplatsen upp till fastigheten Svartmåla 1:25. Den rätades nu ut varefter ny väg byggdes i området med dragning mellan fastigheterna Svartmåla 1:122 och 1:125 bort mot Svartmåla 1:119 och 1:123, nerför backen och sedan till höger ut mot vägen till Unön - områdets norra utfart.  Innan dess hade vägen från norra utfarten mot Stubbetorpsgränsen endast bestått av en stig, som nyttjades av postiljonen.

Även diken för avrinning av vägar och åkrar anlades i de delar som exploaterades.

Båda badplatserna anlades i mitten av 60-talet. Stenar flyttades bort vid den tidigare otillgängliga stora badplatsen, varefter fin sand fraktades och bryggor byggdes på båda badplatserna.

Under 1968-1969 skedde avstyckning av den del av stamfastigheten Svartmåla 1:11 som sedermera kom att  bli Svartmåla Byalags Samfällighetsförenings medlemmars ägor – totalt 64 ha.

1970-talet

År 1970 gick nio olika sparbanker i Östergötland ihop med Linköping-Skänninge Sparbank och bildade Sparbanken Östergötland. Dess centralstyrelse beslutade vid sammanträde den 15 november 1973 att dels sälja de 38  tomter som planerats avstyckas i Kallvik, dels att som gåva till tomtägarna överlämna  ”all allmän mark (vägar och grönområden), samt strandområdet på Unön, 580 kvm att utgöra gemensamhetsanläggning enligt gällande lag” – när totalt minst 30 tomter sålts.

Under år 1974 avstyckades de 38 tomterna som registrerades i Lantmäterimyndighetens register den 20 september 1974. Redan under hösten året innan hade Sparbanken börja sälja de hus med tomter som banken byggde under 1960-talet till bankanställda, medan försäljningen av de obebyggda tomterna påbörjades först under hösten 1974. I första hand såldes även de till de bankanställda, men då avsättning inte fanns för alla tomter, sålde man till slut även till andra spekulanter.

I samband med försäljningen av tomterna påbörjades även arbetet med att förbättra infrastrukturen i området med ytterligare vägar och diken.

Under hösten 1975 påbörjade Tekniska Verken bygget av pump- och stegringsstationen vid stora badplatsen. Anläggningen var färdigställd sommaren 1976. Innan dess fanns det en enklare reningsanläggning på samma plats, som togs bort.

Vid anläggningsförrättningen den 2 november 1976 beslutade Linköpings lantmäteridistrikt vid Fastighetsbildningsmyndigheten att inrätta dels en gemensamhetsanläggning, Svartmåla ga:2, för vägar, parkeringsplatser, grönområden samt bad- och båtplatser, dels en gemensamhetsanläggning, Svartmåla ga:3, för vattenförsörjning. Förutom de 38 tomterna kom även fem tidigare avstyckade strandtomter att ingå i samfällighetsföreningen. Med en andel var deltog fastigheterna Svartmåla 1:7, 1:21, 1:23-1:25, 1:119-1:134, 1:136-1:157 samt byggnad å 1:158, totalt 44 fastigheter, i båda gemensamhetsanläggningarna.

Vid samma sammanträde togs även beslut om stadgar för föreningen.

Samfällighetsföreningen antog firmanamnet Kallviks Samfällighetsförening (KS).

Gåvobrevet från Sparbanken Östergötland till KS avseende fastigheten Svartmåla 1:11 undertecknades den 30 december 1976 med tillträde för gåvomottagaren den 1 januari 1977.

1980-talet

Många av köparna till de avstyckade tomterna var unga föräldrar. Redan i början av 80-talet var de flesta tomterna bebyggda. På den tiden fanns det många barn i Kallvik under somrarna.

Från mitten av 80-talet och ca 7–8 år framåt klipptes gräset på Kalvängen av frivilliga krafter för att utgöra bollplan åt barnen. Bollplanen försågs 1986 med fotbollsmål som i sin tur försågs med riktiga nät. Planen var mycket uppskattad av barnen och nyttjades även för brännbollsspel av dem.

Under en period på 80-talet anordnades även volleybollspel på Kalvängen för vuxna på måndagar under sommartid.

De två kanotställen vid lilla badplatsen byggdes och placerades ut sommaren 1985.

Fr o m sommaren 1985 och några somrar framåt utkom ”Svartmålabladet”, en tidning med ca 5 nummer per sommar. Redaktionskommittén bestod av ungdomarna Lotta Öfverström, Mia Stille och Josefin Svensson. På 11 sidor beskrevs dagsaktuella händelser i Kallvik. Tidningen innehöll även korsord och andra tävlingar.

Bastun vid lilla badplatsen var tidigare förre ägarens – Axel Johansson - fiskebod. Boden byggdes om till bastu under sommaren 1987 av frivilliga krafter under Bo Carlströms och Claes Stilles ledning.

1990-talet

Vid årsstämman 1997 beslutades att anskaffa en brygga för att underlätta sjösättande och upptagande av båtar.

Kommunens byggnadsnämnd beslutade vid sammanträde den 16 juni 1999 att fastställa vägnamn inom Kallvik -  Kallviksvägen och Kallviks sjöväg -  i enlighet med Namnberedningskommitténs förslag

Under höstarbetsdagen 1999 monterades skyltarna med gatunamnen i området.

2000-talet

Som tidigare nämnts bestod en stor del av arealen för föreningens fastighet av skogsmark – planterad gran. År 2001 ansökte föreningen om tillstånd från Skogsvårdsstyrelsen att få avverka träd i Kallviksparken och i sluttningarna nedanför fastigheterna Svartmåla 1:147 t o m Svartmåla 1:152. Skogsvårdsstyrelsen medgav avverkningsrätt i sitt beslut den 21 december 2001 under villkoret att ”På de båda avdelningarna sparas grova barrträd samt lövträd i forma av EK och Björk. Detta för att skapa en vacker landskapsbild i sommarstugeområdet”.

Vid årsstämman 2002 beslutades att det skulle anläggas en boulebana vid stora badplatsen. Redan på sensommaren detta år anordnades det första Kallviksmästerskapet i boule.

Vid styrelsemöte i mars 2003 beslutades att en ny redskapsbod – sedermera kallad Kallviksboden - skulle byggas vid boulebanan för att ersätta den gamla, rivna, som fanns vid badplatsen. Kallviksboden kom dock att placeras vid stora parkeringsplatsen.

I samband med att föreningen ansökte om en ny anläggningsförrättning, beslutade Lantmäterimyndigheten i Linköpings kommun den 20 oktober 2009 att med ändring i anläggningsbeslutet den 2 november 1976  inrätta två nya  gemensamhetsanläggningar benämnda Svartmåla ga:8 - för körvägar, parkeringsplatser och båtramp – samt Svartmåla ga:9 för badbryggor, badplatser och båtbryggor. Ändamålet med Svartmåla ga:2 ändrades samtidigt till grönområden, förråd, bastu och boulebana.

Den nybildade föreningen antog firmanamnet Kallviks Byalags Samfällighetsförening (KBS).

Föreningens nya stadgar registrerades hos Lantmäteriet den l1 december 2009.

2010-talet

Den 1 april 2014 beviljades föreningen strandskyddsdispens för bryggor vid lilla badplatsen och i viken mot Unön. Detta medförde att en ny, större båtbrygga kunde placeras i viken. Tidigare hade båtplatser varit en bristvara i föreningen, men nu anskaffades bryggor och Y-bommar i tillräckligt antal så att varje medlemsfastighet skulle kunna nyttja en båtplats i fortsättningen.

Den 17 juni 2016 skedde en gränsutvisning av kommunlantmäteriet på föreningens begäran mellan fastigheterna Svartmåla 1:11 och Svartmåla 1:14 på Unön med utgångspunkt från koordinaterna vid den ursprungliga avstyckningen av 1:14 från 1:11 år 1939.

Skälet härtill var att under lång tid hade det varit oklart var de ursprungliga gränsmarkeringarna finns pga att lantmäteriet under årens lopp har lyckats producera ett flertal kartor med olika lägesplaceringar för föreningens markområde på Unön. Genom gränsutvisningen är det nu klarlagt var gränsmarkeringarna finns.

Den 8 oktober 2016 överenskoms med ägaren till Stubbetorpsfastigheten om var gränsmarkeringarna mellan föreningens och hans fastighet nära Tekniska Verkens pump- och stegringsstation var belägna.  Bredvid de gamla s k råstenarna (som användes förr i tiden vid gränsutvisningar) placerades nu stolpar som vitmålats i toppen.

Den 15 december 2016 överlämnade KS fastigheten Svartmåla 1:11 till KBS som gåva. KBS erhöll lagfart för fastigheten den 12 januari 2017. I samband härmed avregistrerades KS från Lantmäteriets register, där KS felaktigt funnits med sedan år 2010.

Vid föreningsstämman 22 april 2017 beslutades om stadgeändring i §§ 10 och 14, innebärande bl a kortare kallelsetid för föreningsstämman.

Vid samma föreningsstämma beslutades att bastubyggnaden vid lilla badplatsen ska renoveras varsamt pö om pö vid kommande arbetsdagar.