Bestämmelser för fiske

 

Vår samfällighet har tillsammans med Kallviks samfällighet övertagit den gamla stamfastighetens fiskerätt i St Rängen och är medlem i ÄRLANGEN - RENGENSJÖARNAS FVO (fiskevårdsområde). Detta innebär att varje fastighet har rätt att fiska på vårt gemensamma vatten (se kartskiss). Fiskevårdsföreningen tillhandahåller dels fiskerättsbevis som gäller föreningens medlemmar och avser fiske i eget vatten, och dels fiskekort som erfordras vid medlems fiske i annans vatten inom fiskevårdsområdet. Fiskekort säljs också till allmänheten. Varje fastighet har tilldelats ett fiskerättsbevis som ska följa fastigheten och alltså överlämnas vid ägarbyte.

 

Allmänna bestämmelser

 

 • Fiskerättsbevis eller fiskekort ska medföras vid fiske och kunna uppvisas för den som så begär.
 • Tillåtna fiskesätt är mete, spinn och pimpel samt dragrodd (Obs - ej motor).
 • Kräftfiske är förbjudet.
 • Fiske får ej ske närmare än 50 m från annans tomtmark eller brygga eller i närheten av fasta redskap.
 • Fiskevårdsföreningen har utsett ett antal fisketillsynsmän som övervakar att gällande bestämmelser följs.
 • Olovligt och olagligt fiske kommer att anmälas till polismyndighet.
 • Minimimått: Gädda, Gös och Laxöring alla 40 cm, Ål 53 cm. Har någon utan avsikt råkat fånga fisk som inte fyller minimimåttet ska fisken varsamt sättas tillbaka i vattnet.
 • Fiskande ska i övrigt beakta bestämmelserna i länsfiskestadgan (Folder utgiven av länsstyrelsen 1997 finns hos styrelsen och kan beställas från länsstyrelsen). Befintliga naturvårds- och fågelskyddsområden ska respekteras.
 • Varje fastighet har tilldelats ett fiskerättsbevis som ska följa fastigheten och alltså överlämnas vid ägarbyte.
 • Har fiskerättsbeviset förkommit kan nytt erhållas mot viss blygsam kostnad efter hänvändelse till fiskevårdsföreningens kassör (namnuppgift genom vår styrelse).
 • Fiskerättsbeviset gäller för fastighetsägaren eller dennes släktingar och bekanta som givits lov att fiska (Obs - fiskerättsbeviset medföres).
 • Fiske sker på eget vatten, och endast eget vatten (se kartskiss).
 • Utöver fiskesätt enligt de allmänna bestämmelserna må fasta redskap nyttjas (1 nät per fastighet). Dessa ska vara försedda med väl synligt flöte märkt med fastighetsbeteckning och telefonnr). Omärkta redskap kan tas upp av tillsynsman.
 • Fiske från bad- och båtbryggor är förbjudet under bad- och båtsäsong.

 

fiskerättsbevis

 

Fiskekort

 

 • Kortet gäller för innehavaren enligt påskrift samt för make/maka och barn under 18 år.
 • Kortet får ej överlåtas. Missbruk i detta eller annat avseende kan medföra kortets indragning och att vederbörande riskerar att inte få köpa nytt kort.
 • Kortet gäller i hela fiskevårdsområdet, d v s utöver St Rängen också i Ärlången och L Rängen
 • Fiskekort kan köpas vid Stavsäter och Kuseboholm.

 

FiskevattenPowered by Joomla!®